Perkant už 59 eur ir daugiau – pristatymas nemokamas!

Privatumo politika

Privatumo politika

 1. Bendrosios nuostatos
  • Ši privatumo politika (toliau vadinama – Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, taikomas visiems interneto svetainės saulesmidus.lt (toliau vadinama – Interneto svetainė) lankytojams, asmenims, atlikusiems aktyvius veiksmus Saulės midus socialinės žiniasklaidos paskyrose (Facebook, Instagram), asmenims, sutikusiems gauti Interneto svetainės rinkodaros medžiagą, naujienlaiškius (toliau vadinama – Pirkėjai).
  • Pirkėjo asmens duomenų valdytojas yra UAB „Saulės midus“, juridinio asmens kodas 305665380, registracijos adresas Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Ginkūnų k., Švedės g. 53 (toliau vadinama – Bendrove).
  • Laikoma, kad Pirkėjas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, apsilanko Saulės midus socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti Internetinės svetainės tiesioginės rinkodaros pranešimus, naujienlaiškius.
  • Klientas, nesutikdamas su kuria nors Privatumo politikos nuostata, negali lankytis Interneto svetainėje ar atlikti aktyvius veiksmus Bendrovės socialinių tinklų paskyrose.
  • Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkant Pirkėjo asmens duomenis, Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 1. Asmens duomenys
  • Asmens duomenys yra bet kokia Bendrovės apie Pirkėją renkama informacija, kuri gali būti panaudota Pirkėjo asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.
  • Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Pirkėjo vardą, pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, IP adresą, įrenginio identifikavimo duomenis, naršymo istoriją Interneto svetainėje, atsiskaitymo duomenis (banko sąskaitos numeris ir pan.), pirkimo istoriją, PVM sąskaitos faktūros rekvizitus, informaciją apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus, kurią apie Pirkėjo Bendrovė renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame bendrovės sutikime ar susitarime su Bendrove nurodytų tikslų.
 1. Duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Saugojimo laikotarpis
  • Bendrovei yra reikalingi Pirkėjo asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais nurodytiems tikslams.
  • Pirkėjo pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) Bendrovė taip pat naudoja bendravimo su Pirkėju tikslais, įskaitant ir atsakymus į Pirkėjo užklausas, pastabas, teikdami Pirkėjui svarbią informaciją apie Bendrovės taisykles ir (ar) šios Privatumo politikos pakeitimus, susisiekdami su Pirkėju, esant reikalui.
  • Laikoma, kad 1) Pirkėjo pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi; 2) Pirkėjo sutikimas yra pateiktas jo laisva valia. Jeigu Pirkėjas bus pateikęs neteisingus (netikrus) duomenis, neatnaujins pasikeitusių duomenų, Bendrovei gali būti sunku užtikrinti, kad Pirkėjas galės patogiai naudotis Internetine svetaine, taip pat gali kilti nesklandumų įsigyjant pageidaujamų prekių arba įgyvendinant Pirkėjo teises.
  • Pirkėjo duomenys tvarkomi šiais tikslais:
   • Prekių teikimo, sutarties sudarymo ir vykdymo.
   • Aptarnavimo ir konsultavimo.
  • Tvarkomi asmens duomenys:
   • Pirkėjo vardas, pavardė, gimimo data, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos numeris ir pan.), pirkimų istorija, PVM sąskaitos faktūros rekvizitai, informacija apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus.
  • Duomenų tvarkymo terminas: 2 (du) metai po sutarties sudarymo dienos, lankymosi Internetinėje svetainėje.
  • Duomenų tvarkymo pagrindas: sutikimas, sutarties vykdymas.
  • Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie Internetinės svetainės siūlomas prekes, elektroninio ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, kt.), Internetinė svetainė siųs pasiūlymus dėl prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausis nuomonės apie įsigytas prekes, praneš Internetinės svetainės naujienas.
  • Pirkėjas turi teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdamas elektroniniu paštu info@saulesmidus.lt.
 1. Duomenų atskleidimas, perdavimas trečiosioms šalims
  • Bendrovė gali atskleisti informaciją apie Pirkėją savo darbuotojams, tarpininkams, kurjeriams, paslaugų teikėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
  • Bendrovė gali atskleisti informaciją apie Pirkėją, jei 1) turi padaryti tai pagal įstatymą; 2) siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Bendrovės asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Pirkėjo įsiskolinimus Bendrovei); 3) ketinant parduoti Bendrovės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Pirkėjo asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui; 4) pardavus Bendrovės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.
  • Kiekvieną kartą, kai Pirkėjas apsilanko Internetinėje svetainėje, Bendrovė trečiosios šalies programinės įrangos „Google Analytics“ pagalba yra renkama informaciją apie tai, kaip Pirkėjai naudojasi Internetine svetaine. Pavyzdžiui, fiksuojami Pirkėjo veiksmai Internetinėje svetainėje ir nustatomi jo elgesio modeliai, veiksmai. Ši paslauga yra naudojama siekiant nustatyti, kiek žmonių lankosi Internetinėje svetainėje ir įvairiose jos dalyse. Surinkta informacija padeda išsiaiškinti, kaip Internetinėje svetainė veikia, ir kaip ją bendrovė galėtų pagerinti. „Google Analytics“ programa nenustatinėja kliento tapatybės.
  • Visą informaciją, kurią Pirkėjas pateikia socialiniuose tinkluose (įskaitant, bet neapsiribojant pranešimus, „Like“ ir „Follow“ naudojimą ar kitokius naudojamus Pirkėjo veiksmus), kontroliuoja būtent to socialinio tinklo valdytojas. Tokio pobūdžio slapukai yra naudojami Pirkėjams atpažinti, kai jie grįžta į Internetinę svetainę. Tai leidžia Bendrovei pateikti pagal Pirkėjo poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Pirkėjams aktualią informaciją.
 1. Pirkėjo teisės dėl tvarkomų jų asmens duomenų
  • Teisė atšaukti sutikimą. Jei Pirkėjas pateikė aiškų sutikimą dėl jo duomenų tvarkymo, Pirkėjas tą sutikimą gali bet kada atšaukti apie tai pranešdamas elektroninio pašto adresu: info@saulesmidus.lt.
  • Bendrovė ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Pirkėjo prašymą dėl Pirkėjo teisių įgyvendinimo. Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, apie tokį terminą, Pirkėjas informuojamas. Informacija Pirkėjui gali būti pateikti elektroninėmis ryšio priemonėmis, išskyrus kai kyla rizika asmens duomenų saugumui ir/ar kai Pirkėjas pageidauja kitokio informacijos pateikimo.
  • Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis. Pirkėjas turi teisę bet kada pateikti užklausą ar Bendrovė tvarko kokius nors Pirkėjo asmens duomenis. Jeigu Bendrovė kokius nors Pirkėjo duomenis saugo, Pirkėjas turi teisę su jais susipažinti. Toks prašymas turi būti pateiktas elektroninio pašto adresu: info@saulesmidus.ltpatvirtindamas savo asmens tapatybę.
  • Teisė būti pamirštam. Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Pirkėjas turi teisę prašyti, kad jo duomenys būtų ištrinti. Norėdamas tai padaryti, Pirkėjas pateikia rašytinį prašymą elektroninio pašto adresu: info@saulesmidus.lt, patvirtindamas savo asmens tapatybę.
  • Kitos teisės. 1) Pirkėjas turi teisę prašyti ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Bendrovė gali reikalauti patvirtinti ištaisytus duomenis. 2) Pirkėjas turi teisę prašyti riboti Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti. 3) Pirkėjas turi teisę į duomenų, kuriuos iš Pirkėjo Bendrovė gavo Pirkėjui sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. 4) Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad Bendrovė naudotų Pirkėjo asmens duomenis.
 1. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai
  • Jeigu Pirkėjas mano, kad Pirkėjo, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, jis nedelsiant turėtų kreiptis elektroninio pašto adresu: info@saulesmidus.lt Tik gavus Pirkėjo pranešimą, Bendrovė įsipareigoja susisiekti su Pirkėju per pagrįstą laikotarpį ir informuoti apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.
  • Jei gauti rezultatai Pirkėjo netenkina, Pirkėjas gali pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 1. Kitos sąlygos
  • Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama, nuorodos į kitas interneto svetaines. Tokios trečiosios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį, pateikiamą informaciją, duomenų apsaugą ir privalo užtikrinti, kad ji atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus.
  • Lankymasis trečiosios šalies interneto svetainėse yra pačio Pirkėjo rizika. Bendrovė neprisiima jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės už jose skelbiamą turinį, informacijos tikslumą, jose pateikiamą nuomonę, ar trečiosios šalies siūlomų prekių ir paslaugų kokybę.
  • Pirkėjas yra atsakingas už pateikiamų duomenų konfidencialumą, jų tikslumą, teisingumą, išsamumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt. Bendrovė jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavo Bendrovės jiems pasikeitus.
 1. Baigiamosios nuostatos
  • Ši Privatumo politika gali būti bet kada atnaujinama ar pakeista. Tokiu atveju nauja Privatumo politikos redakcija galios nuo jos paskelbimo dienos Interneto svetainėje.
  • Apie pakeitimus, Pirkėjas atskirai nebus informuojamas, todėl Pirkėjas pats turi tikrinti ar jį tenkinta aktuali Privatumo politika.

romos mačienės receptas

© Saulės midus. Visos teisės saugomos 2023